TERMS OF USE

תנאי שימוש

כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר יקב אולו המופעל על ידי א.א נבויה סחר וניהול בע”מ, ח.פ. 516181047 (“מפעילת האתר“). 

1.2 באתר תמצאו מידע אודות היקב, השירותים הניתנים בו, והמוצרים אשר ניתן לרכוש אותם ביקב ו/או בחנויות המורשות, כפי שתהיינה מעת לעת. 

1.3 השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. גלישה באתר מהווה הסכמה ואישור לאמור בתנאים אלו. 

1.4 תנאי השימוש חלים על הגלישה באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). 

1.5 בעשותך שימוש באתר הנך מאשר ומצהיר כי הנך מעל גיל 18. 

1.6 מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו באתר. 

1.7 השימוש באתר נועד לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי אסור בהחלט, אלא אם ניתנה הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב. 

2. הרשמה 

2.1 ייתכן כי קבלת גישה לחלק מהתכנים ו/או השירותים המוצעים באתר, כפי שיהיו מעת לעת, כרוכה בהרשמה לאתר. במסגרת הרשמה כאמור תתבקש לספק למפעילת האתר מספר פרטים אישיים אודותיך, ובכלל זה, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען, מספר טלפון, וכד’ (להלן יחד: “המידע“). חלק מהמידע שתתבקש למסור הינו פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו ככאלה באופן מפורש.

2.2 בנוסף לפרטים כאמור, ייתכן כי ברישומך לחלק מהשירותים ו/או התכנים המוצעים באתר תתבקש לבחור שם משתמש ו/או סיסמה. פרטים אלו ישמשו לזיהויך לצורך קבלת גישה לתכנים כאמור. הנך אחראית באופן מלא לשמירת סודיות שם משתמש ו/או סיסמה. כל הפעולות המתבצעות באמצעות חשבון המשתמש שלך ייחשבו כפעולות שמבוצעות על-ידך, בין שפעולות אלה מתבצעות בהסכמתך או בידיעתך ובין שבלעדיהן.

2.3 הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא, כפי שתתבקש במהלך ההרשמה לאתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר על ידך במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

המוצרים והשירותים המוצגים באתר 

באתר יופיעו מעת לעת מידע ופרטים אודות שירותים הניתנים ביקב כגון עריכת אירועים או סיורים ביקב, וכן מוצרים המיוצרים ביקב ו/או הנמכרים על ידי מפעילת האתר. רכישת המוצרים ו/או השירותים כאמור נעשית דרך שירות הלקוחות של החברה שפרטיו מפורסמים תחת לשונית ‘צור קשר’ באתר. לצד חלק מהמוצרים באתר תופיע תמונת המוצר. מפעילת האתר עושה מאמצים על מנת שהתמונות המוצגות באתר ישקפו נאמנה את המוצרים. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלים בין מראה, גוון או גודל המוצרים בתמונה לבין המוצרים בפועל. אין בכך כדי להטיל על מפעילת האתר אחריות כלשהי. 

4. מועדון לקוחות 

ייתכן שמפעילת האתר תפעיל מועדון לקוחות בתנאי הצטרפות אשר יפורסמו באתר מעת לעת. תנאי שימוש אלו ותנאי חברות במועדון הלקוחות משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע האחד מהשני. מפעילת האתר תהא רשאית להציע לחברי המועדון הלקוחות הטבות ו/או מבצעים ייחודיים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

5. קישורים ומידע פרסומי

5.1 במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי שמקורו מצדדים שלישיים. מפעילת האתר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו מצדדים שלישיים.

5.2 ככל שיש באתר קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי מפעילת האתר, לא תישא מפעילת האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

6. זכויות קנייניות באתר ובמוצרים

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן) באתר לרבות שם האתר, סימני מסחר, סודות מסחריים, וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשימת המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, תמונות המופיעות באתר, נראות האתר ועיצובו הגרפי (“Look and Feel”), שם המתחם (Domain Name) של האתר, וכן כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר או תוכן אחר הכלול באתר – הינם קניינה הבלעדי של מפעילת האתר ו/או של צד שלישי שהעניק רשות למפעילת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש. 

7. הגנה על הפרטיות 

על המידע שיימסר על ידך בעת הגלישה באתר וכן על המידע שייאסף על ידי מפעילת האתר אגב שימושך באתר ו/או באיזה מהשירותים בו חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. שימוש בפרטים כאמור יהיה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר המצויה תחת לשונית ‘מדיניות פרטיות’ ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (“מדיניות הפרטיות“). הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ להתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

8. אבטחת מידע

המידע באתר מאובטח ומוגן לפי אמות מידה סבירות ומקובלות המתעדכנות מעת לעת. כמו כן, מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבות שהשירותים באתר ו/או המידע שיתקבל במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

9. דברי פרסומת

במסירת פרטיך למפעילת האתר הנך מאשר ומסכים כי מפעילת האתר תהיה רשאית להציג ו/או לשלוח אליך באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, פקס, מסרוני טקסט (SMS), עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר, דברי פרסומת אודות שירותים, מוצרים, ואירועים של מפעילת האתר ו/או של שותפיה העסקיים, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. באפשרותך להודיע בכל עת על סירובך לקבל דברי פרסומת כאמור על ידי משלוח הודעת סירוב. הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתך. הדרך למשלוח הודעת סירוב תפורט גם בדבר הפרסומת שישלח על ידי מפעילת האתר. 

10. אחריות מפעילת האתר 

10.1 השימוש באתר הינו כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, התכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים או המוצרים אשר יפורסמו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. 

10.2 מפעילת האתר אינה מתחייבת שהאתר ו/או התכנים בו ו/או השירותים שיוצעו במסגרתו יהיו זמינים ונגישים בכל עת. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה. 

10.3 מפעילת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.

11. שיפוי 

הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או עקב כל תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר ו/או הפרת החוק על ידך.

12. הוראות והגבלות נוספות

12.1.1 מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

12.1.2 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של מפעילת האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

12.1.3 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

12.1.4 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש מפעילת האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

12.1.5 הפצת “דואר זבל” (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

12.1.6 שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, הפצה, שכפול, שידור, צילום, הצגה בפומבי, העברה לציבור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירות נגזרות, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של איזה מהמידע ו/או התכנים המצויים באתר ו/או כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

12.1.7 שינוי ו/או סילוף של המידע ו/או התכנים המצויים באתר וכן ביצוע כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות או מהימנות המידע או התכנים כאמור ו/או בכבודה או בשמה של מפעילת האתר או מי מטעמה כבעל זכויות היוצרים. 

12.1.8 קישור של תכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר או הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (as is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר.

12.1.9 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

12.1.10 הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) גלויה או סמויה, או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ובכלל זה באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחזירים תכנים כלשהם ובפרט, פרסומות ותכנים מסחריים, ללא הסכמה בכתב ומראש של מפעילת האתר.

12.1.11 שימוש בכל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדמה וכן בכל רובוט, “תולעת” ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן ללקט, לאנדקס, לאחזר, לאגור, לאסוף או לאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

12.1.12 הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

12.1.13 שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

12.2 איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

12.2.1 מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, מפעילת האתר תהיה רשאית למנוע ממך לגשת לשירותים באתר, בכל אחד מהמקרים הבאים, לפי שיקול דעתה הבלעדי:

12.2.2 אם בעת ההרשמה באתר מסרת פרטים כוזבים ו/או שגויים.

12.2.3 אם יהא חשד ממשי לכך שביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע באתר ו/או במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים (לרבות לקוחות, עובדים וספקים). 

12.2.4 אם יהא חשד ממשי לכך שעשית שימוש לא חוקי באתר ו/או בשירותי האתר לרבות ביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או במטרה לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כאמור.

12.2.5 אם מפעילת האתר תהא סבורה שהפרת את תנאי השימוש.

12.2.6 במקרה של כוח עליון, לרבות כל אירוע שאינו מצוי בשליטתה של מפעילת האתר ומונע לדעת מפעילת האתר את המשך המכירה, ביצועה או מימושה, לרבות פעולות מלחמה, איבה, טרור, שביתה, אסון טבע, מגפה וכו’.

13. שונות

13.1 מפעילת האתר אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר. 

13.2 השימוש בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד. האמור בתנאים מופנה לכל המגדרים.

13.3 מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

13.4 הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת הדין הזר. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.